Életet a városba!

Isten királysága a kapcsolatainkban [3.]

 

 Vannak előbbre haladottabb területek az életünkben és vannak „satnyább„ részek is. De fontos, hogy akkor nem ez utóbbi alapján gondolkodom! Hanem felismerem a már Krisztusira formálódott részeket!

„Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre”  2.Korinthus 5:16-17.

Aki Krisztusban van, új teremtés, nem test szerint ítéljük meg egymást. Akik pedig élnek, ne önmagukért éljenek, hanem azért aki értünk meghalt. Együtt megyünk fel az oltárra, és ha fájni fog akkor is tartjuk egymást!

Ki vagy te Krisztusban ? Királyfi. Királyleány. Mi az elhívásom, feladatom? Lélek/Szellem szerint felismerjük és elismerjük a másikat!?! Nem elég a test szerinti ismeret, a régebbi tapasztalás.

Azt láthatjuk a názáretiek esete kapcsán, hogy ők „túl rég óta” ismerték Jézust. Nem vették be, hogy a Jordántól kezdve már más!

Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: “Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: “Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában.” Márk 6, 1-4.

Nem az IQ, hanem a szív ismeri fel Krisztust. Ott van az ő királysága ahol ő tud uralkodni. Ahol még nem nyert teret az életemben… ott nincs királyság. Adj át Neki mindent!

Az Ő vágya, hogy a királyság minél inkább manifesztálódjon a kapcsolatainkban. A mi Istenünk a seregek Ura. Mi is a sereg része vagyunk! Katonák. Az Atya pedig  képes angyalsereggel megtámogatni a kapcsolatokat. Feladataink: 1. felmegyünk az oltárra. 2. megfelelő kapcsokkal ott tartom magma 3. meghozok olyan áldozatokat amiket nem tennék meg egyébként 4. úgy nézek a másikra, mint testvérem Krisztusban – ha lány/fiú (ellenkező nemű) akkor is. Meg lehet élni tisztán a kapcsolatokat; Izsák például 40 évesen nősült – tisztán! Nem volt idegbeteg.

A seregek urának féltő szeretete viszi véghez mindezt! Az Ő nagysága tud a kapcsolataimban is működni! A szent3ság kapcsolatban létezik; közösségi lény. A királyságnak nincs kezdete, se vége. Mindig volt, lesz. Ott van, ahol megnyilvánul. Isten alapvető terve a kapcsolat és közösség – el nem hagyjuk az összegyülekezést ! – az elkötelezett kapcsolatokban éljük meg az Uralmat.

Az Úr az atyaságot bele tette a kapcsolatainkba – Ábrahám: volt háza-népe, akik között az ő atyasága működött. Isten királyságába vezette családját is. Az atyaság felelősséget vállal és vezet, kész az életet is kockáztatni.

„Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak.” 1. Mózes 18:19.

Ez a „harcos atyaság” – (Melkisédekkel kapcsolatos). Minden gyerek különböző, de ez így szép. Mindenkire szükség van! Krisztus teste gazdagabb lesz. Isten családja növekszik. Istennek jóval több jellemvonása fejeződik ki: rész és egész kérdése! A különbözőségeket látva → testi természet: hasonlítgat / isteni természet: → lelkesedik, hálát ad!! Sok minden más és más de Krisztus ugyanaz. A Mennyei Atya a család feje ugyanaz. A mag bennem él. Vannak látványosabb szolgálatok; pl. a lábmosás látványos, de a krisztusi lelkületű odaszánás – 7köznap – na ez nem mindig látható. Az a Mag aki bennem él, erre késztet. Az attitűdöt, odaszánást nem mindig látják, de a mennyben igen! Istennel mégis van esély lelkileg is látni!

„A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall.” Máté 13:16

Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, készítsetek utat a népnek! Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között! Hírül adta az Úr a föld széléig: Mondjátok meg Sion leányának: Jön már Szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel elhagyatott!Ézsaiás 62:10-12.

Mondd meg Sion leányának, itt van a szabadulásod. Hittel, Bérea-beli lelkülettel mondj jót testvéredről a kapcsolataidban! Fejezzük ki Krisztust a kapcsolatainkban. A mag – addig amíg nem veted bele magad a kapcsolatba, amíg nem rohadsz bele: nem éled meg… Amikor elrohad a testi természet, annak szaga van: seregek urának szeretete a mi deo-nk:) (Deo/Deus = Isten (latin) 🙂

„Az egész test pedig az ő – Krisztus aki a fej – hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” Efézus 4:16

Döntsd el, és próbáld meg: kész vagyok magam odaszánni, aktívan beletenni magam a kapcsolatokba. E közben azt veszem észre, hogy felépülök. Keresem először Isten királyságát, majd/közben felépülök.

Amikor „belerohadunk” a kapcsolatainkba (ez itt most jót jelent:) általában nem a magunk szagát érezzük hanem a másikét – ami egyébként általában is igaz. DE ennek ellenére, ha úgy döntök, hogy belevetem magam a kapcsolatokba a királyság meg tud nyilvánulni. Szánjuk oda magunkat tudatosan, hogy akarjuk megélni a kapcsolatokban Krisztust. Gondolkodjunk így: dicsőítse meg Krisztust ez a kapcsolat. A nehézségekben Isten szeretete visz tovább. Elhívás: lehetnek képeink, álmaink az Úrtól. Fontos: az egész test részeként lássuk magunkat. Egy helyi család részei is vagyunk. Biztos, hogy a testem egyik részének elhívása nem független az egész test elhívásától. Ez a gyülekezeti hálózat és benne az én részem relációjában is így van. Elhívásom része – lehet – a helyi gyülekezet elhívásának, ami a része a magyar eklézsiának, ami része kell legyen a teljes eklézsiának…

„Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.” Róma 14:17-19

Add hozzá a véleményed!

Életet a városba!